Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо

Все по-големите изисквания на консуматорите към качеството на добиваното птиче месо в световен мащаб налагат провеждане на интензивна селекция при бройлерите за бърз растеж и нисък разход на фураж за килограм продукция. Селекцията по тези показатели има икономически ефект, но води до негативни изменения в качеството на добиваното месо. Оттук се засилва интересът към месото от друг тип птици – бавнорастящи пилета за угояване, което постепенно се налага на пазара, като продукт с отлични вкусови и диетични качества, и в някои страни от ЕС производството му нараства значително в последните години. В наши предишни проучвания установихме, че като интензивност на растеж и разход на фураж, мъжките пилета от яйценосно направление могат да покрият минималните критерии за бавнорастящи бройлери, а през първите си 4 седмици на отглеждане по разход на фураж наподобяват бързорастящия бройлер. Това открива възможности за тяхното оплозотворяване и превръщането на един отпаден продукт от производството на женски стокови пилета яйценосно направление във вторичен продукт за иновативна самостоятелна и икономически устойчива ниша за производство на висококачествени продукти от птиче месо. До момента съдбата на пиленцата след излюпване противоречи на принципите за благополучие на животните и хуманното отношение към тях, като много често те се използват при производството на храни за домашни любимци или се убиват поради ниското живо тегло. Според по-новите проучвания, обаче, предпочитанията на потребителя се изменят все повече към птичи месен продукт с по-ниско живо тегло. Изследванията на възможностите за усвояване на мъжките пилета от яйценосно направление започват през 70-те години на миналия век. В България проучване по проблема започна едва през 2010 година, като до този момент изследванията, особено касаещите качеството на месото на този тип птици остават твърде ограничени. С настоящия проект чрез прилагането на интердисциплинарен подход се търси възможност за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление. Ние считаме, че този тип птици биха могли с успех да се оползотворяват чрез производството на висококачествени продукти от птиче месо. Остава отворен въпросът какви са подходящите начини за обработка и влиянието, което те оказват върху добитото месо от мъжки пилета яйценосно направление, така че да се запазят максимално неговите ценни качества до консуматора. Подобни фундаментални изследвания върху този тип суровина до момента липсват. Оттук, основната цел на проектното предложение е търсенето и прилагането на подходящи термични и технологични обработки, които в максимална степен да запазят добрите органолептични качества и високата хранителна и здравословна стойност на получения продукт от пилешко месо за консуматора. За постигане на поставената цел се предвижда да се извърши цялостна оценка на качеството на добитата суровина и продукт чрез прилагането на съвременни методи на анализ, оценка на методите на обработка, както и проучване нагласите на обществото чрез провеждане на анкетно проучване при една и съща целева група с голям брой участници. Оттук ще се добие ясна представа за влиянието на съответния тип обработка върху месото от научна гледна точка, и от гледна точка на вкусовете и предпочитанията на консуматора.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *