Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо

Все по-големите изисквания на консуматорите към качеството на добиваното птиче месо в световен мащаб налагат провеждане на интензивна селекция при бройлерите за бърз растеж и нисък разход на фураж за килограм продукция. Селекцията по тези показатели има икономически ефект, но води до негативни изменения в качеството на добиваното месо. Оттук се засилва интересът към месото от друг тип птици – […]

Read more